LtsNewsItems[0].Title

Ngân hàng Thế giới ghi nhận thành tựu giáo dục cơ bản của Việt Nam (07/07/2018)

Các nhà hoạch định chính sách giáo dục trên khắp thế giới đều ngạc nhiên trước những thành công về giáo dục của Việt Nam trong tiếp cận giáo dục cơ bản và kết quả học tập. Mặc dù mức độ phát triển kinh tế của Việt Nam còn tương đối thấp, nhưng học sinh Việt Nam vẫn có thành tích vượt trội so với học...