Tìm hiểu Chương trình môn Sinh học

27/03/2019

Tải về tại đây
LtsNewsItems[0].Title

Chương trình giáo dục mới cho phép giáo viên “vượt rào” khi cần thiết

Chương trình giáo dục mới cho phép giáo viên được "vượt rào" khi giảng dạy học sinh nếu thấy thông tin trong sách chưa có sự thay đổi theo thực tiễn.