Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Tiểu học)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Tiểu học)

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (Tiểu học)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (THCS)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (THCS)

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử và Địa lý (THCS)

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Lịch sử

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Địa lí

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Địa lí

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Địa lí

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Khoa học

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Khoa học

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Khoa học

LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...