Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Công nghệ

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Công nghệ

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Công nghệ

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tin học

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tin học

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Tin học

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Âm nhạc

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Âm nhạc

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Âm nhạc

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Mĩ thuật

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Mĩ thuật

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Mĩ thuật

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục thể chất

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục thể chất

28/12/2018

Giới thiệu tóm tắt Chương trình môn Giáo dục thể chất

LtsNewsItems[0].Title

Giới thiệu tóm tắt Chương trình tổng thể

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cấp học...