LtsNewsItems[0].Title

Những điểm mới đáng chú ý - Môn Lịch sử trong Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Chia sẻ những đặc điểm khái quát về nội dung môn Lịch sử, nhóm biên soạn chương trình môn trong Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) mới đồng thời nêu ra những điểm đáng chú ý về đổi mới phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá đối với môn học này.