LtsNewsItems[0].Title

Chương trình phổ thông mới: Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

VOV.VN - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới khẳng định, chương trình sẽ khuyến khích học sinh tự phát hiện năng lực và thói quen tự học.