REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Natural Science  subjects

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Natural Science subjects

08/10/2019

International consultant for compiling textbooks of Natural Science subjects

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Language/Literature subjects

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Language/Literature subjects

08/10/2019

International consultant for compiling textbooks of Language/Literature subjects

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Technology subject

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Technology subject

12/09/2019

International consultant for compiling textbooks of Technology subject

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Math subject

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST-International consultant for compiling textbooks of Math subject

12/09/2019

International consultant for compiling textbooks of Math subject

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Mĩ thuật (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Mĩ thuật (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Mĩ thuật (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Hoạt động trải nghiệm (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Hoạt động trải nghiệm (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Hoạt động trải nghiệm (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Giáo dục thể chất (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Giáo dục thể chất (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Giáo dục thể chất (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Âm nhạc (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Âm nhạc (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Âm nhạc (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Đạo đức (vòng 2)".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Đạo đức (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Đạo đức (vòng 2)".