THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH-gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".

08/08/2019

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bên mời thầu) mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".
1. Chính phủ Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), Ngân hàng Thế giới (NHTG) và dự kiến sử dụng một phần của khoản tín dụng này thanh toán cho hợp đồng trong khuôn khổ thư mời này.
2. Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông kính đề nghị các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ gửi Hồ sơ đề xuất cho gói thầu "Thuê dịch vụ tổ chức Trại thẩm định SGK lớp 1_Môn Toán (vòng 2)".
3. Thông tin về phạm vi cung cấp của gói thầu được nêu chi tiết trong Hồ sơ yêu cầu. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật: Theo phương pháp ĐẠT hay KHÔNG ĐẠT. Hồ sơ yêu cầu được phát hành 14 giờ 00 ngày 13/08/2019 đến 14 giờ 00 ngày 21/8/2019.
4. Các nhà thầu phải nộp 01 bản gốc + 02 bản sao. Hồ sơ Đề xuất được niêm phong gửi tới:
Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông
Địa chỉ: Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.2202031 Fax: 0243.2202031
5. Hồ sơ đề xuất phải kèm theo đầy đủ các tài liệu theo nội dung quy định tại Hồ sơ yêu cầu.
6. Hạn cuối Bên mời thầu nhận Hồ sơ đề xuất trước 14 giờ 00 ngày 21/8/2019.
7. Các điều kiện cung cấp khác như sau:
7.1. Giá cả: giá bao gồm tất cả các chi phí cung cấp dịch vụ và các loại thuế, phí, lệ phí, các loại chi phí dự phòng.
7.2. Đồng tiền: Việt Nam đồng
7.3. Thanh toán: Thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng (VND) thông qua chuyển khoản ngân hàng không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ cho Bên mời thầu.
7.4. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
7.5. Hiệu lực HSĐX: Ba mươi (30) ngày kể từ thời hạn cuối nhận HSĐX.
8. Thông tin chi tiết được cung cấp tại:
Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: 0243.2202031 Fax: 0243.2202031
E-mail: rgep@moet.gov.vn
GIÁM ĐỐC
 
 
Các bài viết khác