Chính thức ban hành hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa

01/02/2020

SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.


Giáo viên xem các bộ sách giáo khoa mới (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3.

Theo thông tư, SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở GDPT  phải thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt. Việc lựa chọn phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Hai tiêu chí lựa chọn SGK 

Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có 2 tiêu chí lựa chọn SGK, đó là: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy-học tại cơ sở GDPT .

Hội đồng lựa chọn SGK do người đứng đầu cơ sở GDPT  thành lập. Mỗi cơ sở thành lập 1 Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng.

Hội đồng bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có SGK được lựa chọn, đại diện Ban cha mẹ học sinh.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở giáo dục có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 7 người.

Người đã tham gia biên soạn SGK hoặc tham gia thẩm định SGK do các nhà xuất bản tổ chức, tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành và người làm việc ở các nhà xuất bản có SGK không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký.

Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Theo Thông tư, quy trình lựa chọn SGK được quy định như sau: Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn.

Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục SGK được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.

Danh mục SGK được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Sau đó, Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định và tiêu chí lựa chọn. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa.

SGK được lựa chọn phải có trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp SGK không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các tiêu chí và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn SGK có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục SGK do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở GDPT  danh mục SGK đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở GDPT quyết định danh mục SGK được sử dụng.

Sau đó, công bố công khai danh mục SGK sử dụng và niêm yết tại cơ sở GDPT  trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 4 tháng.

Theo Thông tư, căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở GDPT  trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT ; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở GDPT  lựa chọn SGK theo quy định.

UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở GDPT  tổ chức lựa chọn SGK.

Việt Hà

(TTXVN/Vietnam+)