PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán

09/10/2019

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA BỒI DƯỠNG về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán

Với mục đích cải thiện các hoạt động bồi dưỡng tiếp theo, Ban tổ chức Bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cốt cán đề nghị quý Thầy/Cô điền vào phiếu hỏi dưới đây ngay sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng. Chúng tôi chỉ sử dụng kết quả khảo sát cho Dự án RGEP và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

https://forms.gle/huAcUcJ1C45bg1TU6  

Xin cảm ơn quý Thầy/ Cô!