Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

09/08/2019

Từ ngày 8 đến ngày 10/8 trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà nội tổ chức khóa bồi dưỡng về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn bộ các giảng viên giáo viên đến từ 15 khoa của nhà trường và phân hiệu của trường tại tỉnh Hà Nam, cùng với các giảng viên sư phạm chủ chốt đến từ Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đợt tập huấn nằm trong khuôn khổ kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của Bộ GD&ĐT chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT), tiếp nối các hoạt động bồi dưỡng giảng viên sự phạm chủ chốt tại một loạt các trường sư phạm trên cả nước.

Trong 3 ngày của khóa tập huấn các thầy cô tập trung vào tìm hiểu những điểm mới của chương trình GDPT mới, cách thức triển khai dạy học theo chương trình GDPT mới, nghe các chủ biên và các chuyên gia trình bày về chương trình của 19 môn học, đồng thời chia nhóm thảo luận về chương trình môn học/hoạt động giáo dục, chia nhóm thảo luận về bài học minh họa theo môn học/hoạt động giáo dục. Sau thảo luận, các nhóm sẽ xây dựng kế hoạch dạy học cho một chủ để môn học/hoạt động giáo dục cụ thể.


Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc dự án Đổi mới giáo dục phổ thông phát biểu tại Hộ thảo tập huấn

Trình bày về cách thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường phổ thông, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc dự án Đổi mới giáo dục phổ thông nhấn mạnh: “Tăng cường năng lực không phải là tiền, càng không phải là cơ sở vật chất. Tăng cường năng lực chính là con người. Chính vì vậy mà tất cả các hoạt động tổ chức giảng dạy của nhà trường đều đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường. Tham gia các hoạt động thì mới có thể phát triển năng lực”. Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành cũng mong muốn các thầy cô giảng viên nắm vững và hiểu đúng văn bản 4612/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 để có thể truyền đạt nội dung bồi dưỡng một cách đơn giản, dễ hiểu sao cho các giáo viên có thể hiểu được rằng việc thực hiện dạy học theo CT GDPT mới không hề khó khăn: “Bỏ đi tên gọi các phương pháp, kỹ thuật và thuật ngữ dạy học mang tính học thuật, đi thẳng vào cốt lõi nội dung, giải thích bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu để ngưởi giáo viên không bị ám ảnh bởi các tên gọi mà nắm bắt được bản chất vấn đề một cách dễ dàng”, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành gợi ý về phương pháp.


Các giảng viên sư phạm tham gia Hội thảo tập huấn

Sau khóa tập huấn tại trường ĐHSP Hà nội một số thầy cô sẽ được lựa chọn ra để tiếp tục tham gia các khóa tập huấn tiếp theo. Cùng với các thầy cô được lựa chọn từ các khóa tập huấn đang diễn ra tại các trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng, ĐHSP - ĐH Huế, ĐHSP TP. HCM, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP- ĐH Thái Nguyên và ĐH Vinh trong chương trình đào tạo 700 giảng viên sư phạm chủ chốt của Bộ GDĐT đây sẽ là lực lượng nòng cốt để triển khai chương trình bồi dưỡng sâu và rộng hơn trên toàn quốc.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT từ tháng 9 sẽ bắt đầu chiến dịch bồi dưỡng giáo viên diện rộng trên toàn quốc với việc triển khai bồi dưỡng 28000 giáo viên cốt cán (mỗi trường có 1 giáo viên cốt cán được đào tạo ở cấp trung ương), 4000 hiệu trưởng (cứ 7 trường phổ thông thì có 1 hiệu trưởng được bồi dưỡng ở cấp Trung ương), 7000 tổ trưởng chuyên môn và 1028 cán bộ quản lý giáo dục sở GDĐT, phòng GDĐT. Sau khi các trường Sư phạm kết thúc đợt bồi dưỡng giáo viên cốt cán, các giáo viên cốt cán sẽ về các địa phương triển khai bồi dưỡng diện rộng từ tháng 11/2019, đảm bảo ưu tiên cho tất cả các giáo viên lớp 1.

Văn bản 4612/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa;

b) Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

a) Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;

b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (đối với cấp Tiểu học); Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông); Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT (đối với học viên giáo dục thường xuyên);

b) Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành (đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông).