Thông báo mời thầu chủ biên, tác giả, biên tập viên sách giáo khoa

01/04/2019

Bộ GDĐT tổ chức tuyển chọn các chủ biên, tác giả và biên tập viên để biên soạn, biên tập sách giáo khoa (SGK).

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, SGK GDPT mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch biên soạn một bộ SGK theo CT GDPT, với mục tiêu hoàn thành việc biên soạn và phê duyệt, cho phép sử dụng một bộ SGK theo CT GDPT mới để triển khai áp dụng tuần tự theo các lớp của mỗi cấp học, trong đó lớp 1 bắt đầu từ năm học 2020 – 2021; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch và không độc quyền.

Theo kế hoạch, Bộ GDĐT tổ chức tuyển chọn các chủ biên, tác giả và biên tập viên để biên soạn, biên tập SGK theo quy định tại Luật Đấu thầu, Hướng dẫn tuyển chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới và các quy định của Bộ Tài chính.

Dưới đây là đường link các thông báo mời thầu được đăng tải trên trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn:

STT Số hiệu gói thầu Tên gói thầu Link Thông báo mời thầu
1 2.1/IC/05_1 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tiếng Việt/Ngữ văn (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378647&bidTurnNo=00&inputType=1
2 2.1/IC/05_2 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Toán (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378648&bidTurnNo=00&inputType=1
3 2.1/IC/05_3 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Đạo đức/Giáo dục công dân/GD KT và PL (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378649&bidTurnNo=00&inputType=1
4 2.1/IC/05_4-1 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học (2 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378650&bidTurnNo=00&inputType=1
5 2.1/IC/05_4-2 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Khoa học tự nhiên (1 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378651&bidTurnNo=00&inputType=1
6 2.1/IC/05_4-3 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THPT (3 Chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378652&bidTurnNo=00&inputType=1
7 2.1/IC/05_5 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK nhóm môn Khoa học xã hội (04 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378653&bidTurnNo=00&inputType=1
8 2.1/IC/05_6 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tin học (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378654&bidTurnNo=00&inputType=1
9 2.1/IC/05_7 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Công nghệ (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378655&bidTurnNo=00&inputType=1
10 2.1/IC/05_8 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (04 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378656&bidTurnNo=00&inputType=1
11 2.1/IC/05_9 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Âm nhạc (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378657&bidTurnNo=00&inputType=1
12 2.1/IC/05_10 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Mĩ thuật (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378658&bidTurnNo=00&inputType=1
13 2.1/IC/05_11 Thuê CGTV-VN làm Chủ biên SGK Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (03 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378659&bidTurnNo=00&inputType=1
14 2.1/IC/06_1-1 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378671&bidTurnNo=00&inputType=1
15 2.1/IC/06_1-2 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Ngữ văn cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378672&bidTurnNo=00&inputType=1
16 2.1/IC/06_2-1 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Toán cấp tiểu học (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378674&bidTurnNo=00&inputType=1
17 2.1/IC/06_2-2 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Toán cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378675&bidTurnNo=00&inputType=1
18 2.1/IC/06_3 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Đạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378676&bidTurnNo=00&inputType=1
19 2.1/IC/06_4-1 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tự nhiên và xã hội, môn Khoa học cấp tiểu học (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378677&bidTurnNo=00&inputType=1
20 2.1/IC/06_4-2 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Khoa học tự nhiên cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378678&bidTurnNo=00&inputType=1
21 2.1/IC/06_5 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK nhóm môn Khoa học xã hội cấp tiểu học và cấp THCS (8 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378680&bidTurnNo=00&inputType=1
22 2.1/IC/06_6 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tin học cấp tiểu học và cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378681&bidTurnNo=00&inputType=1
23 2.1/IC/06_7 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp THCS (9 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378684&bidTurnNo=00&inputType=1
24 2.1/IC/06_8 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học và cấp THCS (8 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378688&bidTurnNo=01&inputType=1
25 2.1/IC/06_9 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Âm nhạc cấp tiểu học và cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378701&bidTurnNo=00&inputType=1
26 2.1/IC/06_10 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Mĩ thuật cấp tiểu học và cấp THCS (7 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378704&bidTurnNo=00&inputType=1
27 2.1/IC/06_11-1 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378708&bidTurnNo=01&inputType=1
28 2.1/IC/06_11-2 Thuê CGTV-VN làm Tác giả SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190378712&bidTurnNo=01&inputType=1
29 2.1/IC/07_1 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Tiếng Việt (cấp tiểu học) và môn Ngữ văn (cấp THCS) (9 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400002&bidTurnNo=00&inputType=1
30 2.1/IC/07_2 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Toán (cấp tiểu học và cấp THCS) (9 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400003&bidTurnNo=00&inputType=1
31 2.1/IC/07_3 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Đạo đức (cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân (cấp THCS) (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400004&bidTurnNo=00&inputType=1
32 2.1/IC/07_4 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK nhóm môn Khoa học tự nhiên cấp tiểu học và cấp THCS (9 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400005&bidTurnNo=00&inputType=1
33 2.1/IC/07_5 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK nhóm môn Khoa học xã hội cấp tiểu học và cấp THCS  (5 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400006&bidTurnNo=00&inputType=1
34 2.1/IC/07_6 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Tin học cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400007&bidTurnNo=00&inputType=1
35 2.1/IC/07_7 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Công nghệ cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400008&bidTurnNo=00&inputType=1
36 2.1/IC/07_8 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học và cấp THCS  (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400009&bidTurnNo=00&inputType=1
37 2.1/IC/07_9 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Âm nhạc cấp tiểu học và cấp THCS (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400010&bidTurnNo=00&inputType=1
38 2.1/IC/07_10 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK môn Mĩ thuật cấp tiểu học và cấp THCS (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400011&bidTurnNo=00&inputType=1
39 2.1/IC/07_11 Thuê CGTV-VN làm Biên tập viên SGK Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp THCS) (4 chuyên gia) http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSV_GGQ9997.jsp?bidNo=20190400012&bidTurnNo=00&inputType=1