• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2016

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1467/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 219/2009/TT-BTC VÀ THÔNG TƯ SỐ 192/2011/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 5028/LĐTBXH-LĐTLngày 08/12/2015.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy định tại:

- Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

- Điều 6, Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo danh mục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức thực hiện các chương trình/ dự án ODA vay nợ và viện trợ, vốn vay ưu đãi (chi tiêu từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng trong nước) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(kèm theo Quyết định số 1467/QĐ-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số thứ tự

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Thông tư

Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009

Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Được thay thế bởi Điều 3, thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXHngày 12/01/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định mức lương chuyên gia đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Theo Quyếtđịnh số 1467/QĐ-BTC ngày 28/6/2016

2

Thông tư

Điều 6, Thông tư số 192/2011/TT-BTC

Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTCngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Được thay thế bởi Điều 3, thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXHngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương chuyên gia đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Theo Quyếtđịnh số 1467/QĐ-BTC ngày 28/6/2016

 

 

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2016
Về việc bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu 1467/QĐ-BTC Ngày ban hành 28/06/2016
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Tài chính - Kế toán
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Tài chính
Ngày có hiệu lực 16/08/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...