Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 4108/BGDĐT-GDTC
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018. 07/09/2017
Văn Bản chung
1 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung Ương
Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 04/11/2013
2 88/2014/QH13 Quốc hội
Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28/11/2014
3 44/NQ-CP Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 09/06/2014
4 2653/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 25/07/2014
5 455/TTg Chính phủ
Phê duyệt Danh mục Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, vay vốn Ngân hàng Thế giới. 22/03/2016
6 Quyết định số 404/QĐ-TTG ngày 27/03/2015 Chính phủ
Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 27/03/2015
7 2445/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án “ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP)” 19/07/2016
8 14/2017/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông 06/06/2017
9 4025/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017-2018 01/09/2017
10 4026/BGDĐT-GDCTHSSV
Về việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 01/09/2017
11 345/KH-BGDĐT
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 202 23/05/2017
12 QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 05/05/2006
13 775/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 27/06/2018
Tài chính - Kế toán
1 Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 Chính phủ
Ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA 01/10/2009
2 Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 Bộ Tài chính
Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) 19/11/2009
3 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 Bộ Tài chính
Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước 06/01/2010
4 Thông tư số 139/2010/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định việc lập dự dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21/09/2010
5 Thông tư số 97/2010/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 06/07/2010
6 192/2011/TT-BTC Bộ Tài chính
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 26/12/2011
7 161/2012/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 02/10/2012
8 102/2012/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ công tác cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 21/06/2012
9 162/2012/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước 03/10/2012
10 111/2013/TT-BTC Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 15/08/2013
11 61/2014/TT-BTC Bộ Tài chính
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 12/05/2014
12 02/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Tài chính
Quy định mức lương tối thiểu với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước 12/01/2015
13 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
14 Luật Số 88/2015/QH13 Ngày 20/11/2015
Luật Kế toán 20/11/2015
15 16/2016NĐ-CP Chính phủ
Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 16/03/2016
16 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông” vay vốn WB 22/06/2016
17 1467/QĐ-BTC Bộ Tài chính
Về việc bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính 28/06/2016
18 111/2016/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 30/06/2016
19 40/2017/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017
Đấu thầu
1 43/2013/QH13
Luật Đấu thầu. 26/11/2013
2 63/2014/NĐ-CP Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014
3 15/2015/NĐ-CP Chính phủ
Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP 14/02/2015
4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 17/03/2015
5 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 15/02/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 15/02/2015
6 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015
7 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 16/06/2015
8 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
Quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 08/09/2015
9 10/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015
10 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015
11 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 27/11/2015
12 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 18/12/2015
13 23/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015
14 03/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 05/05/2016
15 07/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa qua mạng 29/06/2016
16 10/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 22/07/2016
17 11/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 26/07/2016
18 12/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 08/08/2016
19 14/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016
20 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016
21 16/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 16/12/2016
22 2.1/IC/05_1
Thông báo mời thầu: Chuyên gia tư vấn Việt Nam làm chủ biên SGK môn Tiếng Việt/Ngữ văn (03 chuyên gia) 01/04/2019
23 2.1/IC/05_2
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Toán (03 chuyên gia) 01/04/2019
24 2.1/IC/05_3
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Đạo đức/Giáo dục công dân/GD KT và PL (03 chuyên gia) 01/04/2019
25 2.1/IC/05_4-2
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Khoa học tự nhiên (1 chuyên gia) 01/04/2019
26 2.1/IC/05_4-3
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THPT (3 Chuyên gia) 01/04/2019
27 2.1/IC/05_5
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK nhóm môn Khoa học xã hội (04 chuyên gia) 01/04/2019
28 2.1/IC/05_6
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Tin học (03 chuyên gia) 01/04/2019
29 2.1/IC/05_7
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Công nghệ (03 chuyên gia) 01/04/2019
30 2.1/IC/05_8
Thông báo mời thầu: Chủ biên SGK môn Giáo dục thể chất và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (04 chuyên gia) 01/04/2019
31 2.1/IC/05_9
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Âm nhạc (03 chuyên gia) 01/04/2019
32 2.1/IC/05_10
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK môn Mĩ thuật (03 chuyên gia) 01/04/2019
33 2.1/IC/05_11
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Chủ biên SGK Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (03 chuyên gia) 01/04/2019
34 2.1/IC/06_1-1
Thông báo mời thầu: CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Tiếng Việt cấp tiểu học (7 chuyên gia) 01/04/2019
35 2.1/IC/06_1-2
Thông báo mời thầu CGTV-VN làm Tác giả SGK môn Ngữ văn cấp THCS (7 chuyên gia) 01/04/2019
Văn bản khác
1 Tài liệu Hướng dẫn lồng ghép giới vào Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông
28/04/2016
2 Phụ lục 5b - Sổ tay thực hiện Dự án RGEP
KHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) KHI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA 19/07/2016