Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
Văn Bản chung
1 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung Ương
Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 04/11/2013
2 88/2014/QH13 Quốc hội
Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28/11/2014
3 44/NQ-CP Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 09/06/2014
4 2653/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 25/07/2014
5 455/TTg Chính phủ
Phê duyệt Danh mục Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, vay vốn Ngân hàng Thế giới. 22/03/2016
6 Quyết định số 404/QĐ-TTG ngày 27/03/2015 Chính phủ
Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 27/03/2015
7 2445/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án “ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP)” 19/07/2016
8 14/2017/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông 06/06/2017
9 4025/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017-2018 01/09/2017
10 4026/BGDĐT-GDCTHSSV
Về việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 01/09/2017
11 345/KH-BGDĐT
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 202 23/05/2017
12 QĐ16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông 05/05/2006
13 775/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 27/06/2018