Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
Tài chính - Kế toán
1 Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 Chính phủ
Ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA 01/10/2009
2 Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 Bộ Tài chính
Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) 19/11/2009
3 Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 Bộ Tài chính
Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước 06/01/2010
4 Thông tư số 139/2010/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định việc lập dự dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21/09/2010
5 Thông tư số 97/2010/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 06/07/2010
6 192/2011/TT-BTC Bộ Tài chính
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 26/12/2011
7 161/2012/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 02/10/2012
8 102/2012/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ công tác cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 21/06/2012
9 162/2012/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước 03/10/2012
10 111/2013/TT-BTC Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 15/08/2013
11 61/2014/TT-BTC Bộ Tài chính
Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc 12/05/2014
12 02/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Tài chính
Quy định mức lương tối thiểu với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước 12/01/2015
13 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/04/2015
14 Luật Số 88/2015/QH13 Ngày 20/11/2015
Luật Kế toán 20/11/2015
15 16/2016NĐ-CP Chính phủ
Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 16/03/2016
16 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông” vay vốn WB 22/06/2016
17 1467/QĐ-BTC Bộ Tài chính
Về việc bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính 28/06/2016
18 111/2016/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 30/06/2016
19 40/2017/TT-BTC Bộ Tài chính
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017