Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
Đấu thầu
1 43/2013/QH13
Luật Đấu thầu. 26/11/2013
2 63/2014/NĐ-CP Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014
3 15/2015/NĐ-CP Chính phủ
Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP 14/02/2015
4 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 17/03/2015
5 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 15/02/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 15/02/2015
6 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015
7 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 16/06/2015
8 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
Quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 08/09/2015
9 10/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26/10/2015
10 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015
11 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 27/11/2015
12 Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 18/12/2015
13 23/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015
14 03/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 05/05/2016
15 07/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa qua mạng 29/06/2016
16 10/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 22/07/2016
17 11/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 26/07/2016
18 12/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 08/08/2016
19 14/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016
20 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016
21 16/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn lập hồ sơ mời tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 16/12/2016