Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
Văn bản khác
1 Tài liệu Hướng dẫn lồng ghép giới vào Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông
28/04/2016
2 Phụ lục 5b - Sổ tay thực hiện Dự án RGEP
KHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) KHI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA 19/07/2016
LtsNewsItems[0].Title

Thông qua chương trình tổng thể làm căn cứ xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục (28/07/2017)

Ngày 12/4/2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm đị...