Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nhóm văn bản
Ngày ban hành
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
Văn bản khác
1 Tài liệu Hướng dẫn lồng ghép giới vào Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông
28/04/2016
2 Phụ lục 5b - Sổ tay thực hiện Dự án RGEP
KHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP) KHI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA 19/07/2016